Σταυρούλα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σταυρούλα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πληροφορικός Υγείας Msc, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Msc, Προϊσταμένη Υπ. Πληροφορικής , "Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ" Γενικό Νοσοκομείο Αττικής"

H Σταυρούλα Πετροπούλου είναι Προϊσταμένη Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», και του Συγκροτήματος Νοσοκομείων «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» & «Παίδων  Πεντέλης», με    αρμοδιότητα το Συντονισμό    Θεμάτων Πληροφορικής του Συγκροτήματος.

Κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  και Επιστήμης Υπολογιστών του πρώην  ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική της Υγείας (Μsc) και την Οργάνωση και Διοίκηση  Υπηρεσιών Υγείας (Msc).

Έχει πολυετή Επαγγελματική Εμπειρία στο αντικείμενο των ΤΠΕ, ξεκινώντας επαγγελματικά από τον ιδιωτικό τομέα  Πληροφορικής. Υπηρετεί τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της Υγείας εξελικτικά σε διάφορες  θέσεις ευθύνης, στα αντικείμενα της πληροφορικής υγείας, διαχείρισης κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, διοίκησης έργων και διακυβέρνησης δεδομένων.

Έχει ασχοληθεί με την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Τηλεϊατρικής Σισμανογλείου, Συντονιστικού Κέντρου του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (1991-2013), την επέκταση, ομογενοποίηση και διαλειτουργικότητα Π.Σ στο πλαίσιο συγχωνεύσεων Μονάδων Υγείας, τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια, την εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων, Σχεδίων Στοχοθεσίας, την προετοιμασία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας, την αξιολόγηση διεθνών εργαλείων (MAST), καθώς και με το σχεδιασμό και την οργάνωση διαδικασιών, τη διαμόρφωση, τήρηση και την αξιολόγηση δεικτών αποδοτικότητας. Έχει λάβει μέρος σε μεγάλα έργα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, (Ο.Π.Σ.Υ πρώην Β’ ΔΥ.ΠΕ Αττικής,

Ε.Π.ΣΜ.Υ) με ενεργό ρόλο τοπικά στην υλοποίηση εθνικών  έργων, Διοίκηση Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης ως συν-ερευνήτρια, τη συνεχή βελτίωση διαδικασιών, κ.α.

Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε Επιστημονικά Συνέδρια με δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών και καλών πρακτικών.

Διαθέτει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού και στελεχών Δημόσιων Μονάδων Υγείας, ΕΚΑΒ, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α., ως ειδικός εμπειρογνώμονας και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πληροφορικής Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.

Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και σε κάποιες από αυτές ως συν-ερευνητής έχει βραβευτεί.