Χαράλαμπος ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Χαράλαμπος ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

Ο Χαράλαμπος Καρανίκας, είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την ενίσχυση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Μέλος της ομάδας που αναπτύσσει τα συνταγογραφικά πρωτόκολλα που ενσωματώνονται στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ) και σύμβουλος Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος ηλεκτρονικής υγείας στο Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ενός ανεξάρτητου οργανισμού με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Τέλος συμμετείχε στο PARENT (Cross Border Patient Registries Initiatives) καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία EUnetHTA JA3 για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.